Sign upSign up

© 2019–2024 Online Olympiad in Linguistics© 2019–2024 Online Olympiad in Linguistics

Contests

Online Olympiad in Linguistics 2024 — Student Edition

Problems & Answers

1. ภาษาเอเนซป่า

ข้อมูลต่อไปนี้คือประโยคในภาษาเอเนซป่าและคำแปลภาษาไทย:

 1. Aga dyotu bu entʃuguth nɛbimunu.
  ห่านตัวใหญ่ได้ยินเขาวิ่งมาจากคนหลายคน
 2. Aga odu’ soitha dyad kanyipi.
  เรือลำใหญ่หลายลำออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ดีแล้ว
 3. Budu’ mudy dyuripi dyotu texuth nɛbibi.
  พวกเขาบอกฉันแล้วว่าห่านวิ่งมาจากกวางเรนเดียร์แล้ว
 4. Mudy bu dyurith’ bu kanyimunupi.
  ฉันบอกเขาว่าพวกเขาได้ยินเขาออกเดินทางแล้ว
 5. Mudy entʃu’ kothuxuth moth’.
  ฉันนำคนหลายคนมาจากพายุหิมะ
 6. Mudyna’ onai bathan bodun dyuriŋaba’.
  พวกเราพูดภาษาเอเนซในทุนดรา
 7. Onai entʃi’ oduxuth tomunu’.
  พวกเขาได้ยินคนเอเนซเข้ามาจากเรือ
 8. Onai entʃu’ bodun nɛbimunuthpi.
  ฉันได้ยินคนเอเนซหลายคนวิ่งในทุนดราแล้ว
 9. Onai te’ budu’ kathapi.
  กวางเรนเดียร์ตัวจริงหลายตัวฆ่าพวกเขาแล้ว
 10. Te sɛsurguth nɛbimunubapi.
  พวกเราได้ยินกวางเรนเดียร์วิ่งมาจากสุนัขจิ้งจอกหลายตัวแล้ว
 11. Uu odu onai entʃiguth modbi.
  คุณนำเรือมาจากคนเอเนซแล้ว
 12. Uuda’ sɛsur’ odud mora’.
  พวกคุณนำสุนัขจิ้งจอกหลายตัวไปยังเรือ

(a) คำแปลแบบตรงตัวของคำว่า "คนเอเนซ" ในภาษาเอเนซป่าคืออะไร

(b) แปลเป็นภาษาไทย:

(c) แปลเป็นภาษาเอเนซป่า:

(!) ภาษาเอเนซป่าอยู่ในกลุ่มภาษาซามอยด์ของตระกูลภาษายูรัล มีผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาจำนวน 36 คนในบริเวณไซบีเรียเหนือ ɛ เป็นเสียงสระ และ , th, dy, ny, ŋ, เป็นเสียงพยัญชนะ

— ปณวัตร เตียเจริญ, วลาด เอ. เนียคชู

2. ภาษาบิลอกซี

ข้อมูลต่อไปนี้คือข้อความในภาษาบิลอกซีและคำแปลภาษาไทยเรียงลำดับแบบสุ่ม:

1.

ãya

2.

ãya săhi

3.

ăde

4.

ădetcgo ti

5.

ădegădeg(h)ăyi

6.

ămăs(i)gitêhăyi ãya 

7.

ãya ixi 

8.

ăgăti si

9.

ăgăti ăde ti

10.

ămăs(i)păsõti

11.

ăxisăhi

12.

ăxisăhi si

13.

tănêksãyade

14.

ãdĕs(i)xi

15.

săhi

16.

tãs(i)păsõti

A.

โบสถ์

B.

นกกระเต็นเหนือ

C.

งูหางกระดิ่ง

D.

ภาษา, คำพูด

E.

Solanum nigrum

F.

ภาษาของคนคนแรก

G.

ห้องสมุด

H.

คน

I.

ระยะเวลานาน

J.

เงินตรา

K.

ช่างตีเหล็ก

L.

ทองคำ

M.

มีด

N.

ผู้นำ

O.

กระดาษสีเหลือง

P.

ชนพื้นเมืองอเมริกัน

ในภาษาบิลอกซี บางครั้งเสียงพยัญชนะหรือสระบางเสียงอาจหายไป กรณีที่มีเสียงหายไป เสียงดังกล่าวจะปรากฏในวงเล็บ และท่านจะใส่หรือไม่ใส่เสียงเหล่านั้นในการตอบคำถามก็ได้ โดยจะไม่มีผลต่อคะแนน

(a) จับคู่ข้อความกับคำแปลที่ถูกต้อง

(b) แปลเป็นภาษาไทย:

(c) แปลเป็นภาษาบิลอกซี:

(!) ภาษาบิลอกซีอยู่ในตระกูลภาษาซูเอน และใช้พูดในชนเผ่าบิลอกซีซึ่งเคยอาศัยอยู่ในบริเวณรัฐมิสซิสซิปปี ลุยเซียนา และเทกซัสตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกาปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2477 เอ็มมา แจ็กสัน เจ้าของภาษาคนสุดท้ายมีอายุราว 80 ปี ณ ขณะนั้น tc เป็นเสียงพยัญชนะ ă, ĕ, ê เป็นเสียงสระ และเครื่องหมาย ~ บนเสียงสระ (เช่น ã) แสดงการออกเสียงนาสิก

นกกระเต็นเหนือ เป็นนกในทวีปอเมริกาเหนือที่สามารถเลียนแบบเสียงร้องของนกและสัตว์อื่น ๆ รวมถึงคำพูดของมนุษย์ด้วย งูหางกระดิ่ง เป็นงูพิษที่ผู้พูดภาษา B เชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งอำนาจทั้งปวง Solanum nigrum เป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่มีใบเรียวแหลม ช่างตีเหล็ก เป็นคนที่ใช้ค้อนในการทำให้เหล็กและโลหะอื่น ๆ เป็นทรงและนำไปใช้งานได้

— ปรัตยุษ เวมปติ, ปณวัตร เตียเจริญ

3. ภาษาโอกินาวะ

ข้อมูลต่อไปนี้คือประโยคในภาษาโอกินาวะและคำแปลภาษาไทย เมื่อคำที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายดอกจันคือคำที่ถูกเน้น และคำเหล่านั้นจะใช้นำเสนอข้อมูลใหม่แก่ผู้ฟัง

 1. riicee hwahwanudu çiçicuru
  สำหรับลิ้นจี่นั้น *แม่*ทิ่มมัน
 2. ʔacoodoo kuree çigan
  สำหรับพ่อค้านั้น เขาไม่ได้เทสิ่งนี้
 3. kuree hwiibudu tacuru
  สำหรับสิ่งนี้นั้น มันต้ม*งู*
 4. hwiiboo biwaa nkan
  สำหรับงูนั้น มันไม่ได้ปอกปี่แป่
 5. hwahwanu sinjaku çizun
  แม่เทยาต้ม
 6. Qcunu kuri ncan
  คนปอกสิ่งนี้แล้ว

(a) ประโยคในภาษาโอกินาวะต่อไปนี้ มีจุดผิดเพียงหนึ่งจุดในแต่ละประโยค เขียนประโยคในรูปที่ถูกต้อง:

 1. sinjakoo ʔacoodunu çizaru
  สำหรับยาต้มนั้น *พ่อค้า*เทมันแล้ว

 1. kuree ʔanda çigan
  สำหรับสิ่งนี้นั้น มันไม่ได้เทน้ำมัน

(b) แปลเป็นภาษาไทย:

(c) นี่คือคำในภาษาโอกินาวะและคำแปลภาษาไทยเพิ่มเติมจากข้อมูลข้างต้น:

ʔucinaaʔisja

แพทย์พื้นบ้าน

ʔnni

ต้นข้าว

duku

ยาพิษ

hazun

ปรุง

kizun

กวน

แปลเป็นภาษาโอกินาวะ:

(!) ภาษาโอกินาวะอยู่ในตระกูลภาษาญี่ปุ่น มีผู้พูดประมาณ 95,000 คนในทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวะ ç ~ เสียงพยัญชนะกลางในคำว่า พิซซ่า, c ~ ช ในคำว่า ช้าง, hw ~ ฟ ในคำว่า ฟัน, j ~ ย ในคำว่า ยาว, Q แสดงการลากเสียงพยัญชนะที่ตามมา, z ~ คล้ายเสียงพยัญชนะต้น จ แต่ออกเสียงก้อง, ʔ คือเสียงพยัญชนะต้น อ ในภาษาไทย, และการเขียนสระซ้อนสองตัวแสดงถึงความยาวเสียงสระดังกล่าว

ลิ้นจี่ และ ปี่แป่ เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง ยาต้ม หมายถึงสารสกัดที่ใช้ในทางการแพทย์ โดยส่วนมากแล้วจะทำมาจากพืช

— ทอกเส่ง เฮนรี หว่อง

4. ภาษาอเบลัม

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคำบอกจำนวนในภาษาอเบลัมและค่าของจำนวนดังกล่าว:

29

vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk
[มิใช่ *tammba tammba vyndyk vyndyk ดู (a)]

67

vyndyk tammba kymbyk tammba vyndyk

224

vyndyk vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk

852

tammba kymbyk vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk tammba tammba vyndyk

974

tammba vyndyk vyndyk vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk tammba vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk

2024

vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk

(a) มีเพียงคำบอกจำนวนของตัวเลขตั้งแต่ x ถึง 29 เท่านั้นที่มีรูปคำไม่ปกติในภาษาอเบลัม เช่น ตามกฎแล้ว 29 ควรจะเขียนเป็น *tammba tammba vyndyk vyndyk แต่ในความเป็นจริงกลับเป็น vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk

x มีค่าเท่าไร จงเขียนเป็นทั้งตัวเลขและภาษาอเบลัม

(b) เขียนเป็นตัวเลข แบบที่เป็นไปได้ทั้งหมด:

(c) เขียนจำนวนเต็ม n เป็นภาษาอเบลัม เมื่อ × n = kymbyk tammba nakyrak tammba nakyrak

(d) เขียนเป็นภาษา D:

(!) ภาษาอเบลัมอยู่ในตระกูลภาษาเซปิก มีผู้พูดประมาณ 33,000 คนในประเทศปาปัวนิวกินี

— อรุล โกลลา

Answer key: hideshow